GDPR policy

Vår policy för hantering och lagring av personuppgifter enligt EU’s integritets lagstiftning, förkortad GDPR. Genom att använda våra tjänster samtycker du till innehållet i denna policy.

DINA PERSONUPPGIFTER OCH PERSONUPPGIFTSANSVAR
Gällöfsta Perlan Ledarskap (”GP”, ”vi”, ”oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. GP är personuppgiftsansvarig för behandlingen av insamlade personuppgifter och utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation).

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
Vad en personuppgift är

Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter sker när du

  • Anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier, och vid utvärdering och uppföljning av kurser och seminarier
  • Ingår ett samarbete med oss, t ex vid beställning av företagsintern utbildning eller coachning
  • Anmäler dig till att ta emot nyhetsbrev, erbjudanden eller annan digital kommunikation från oss
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Deltar i undersökningar som vi genomför
  • Surfar på vår hemsida
  • Söker kontakt med oss i övrigt

REGISTRERADE UPPGIFTER
När privatpersoner gör beställningar och anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen samt i vissa fall födelseår (vid deltagande i UGL, med syfte att lyckas skapa blandade grupper). Görs beställningar och anmälningar av företrädare för ett företag för anställds räkning registreras samma uppgifter för den anställde, och i dessa fall förutsätter vi att företrädaren har samtycke att lämna dessa personuppgifter.

För anställning hos oss behöver vi även uppgifter om bland annat personnummer, kontaktuppgifter till anhöriga och kontouppgifter för löneutbetalning. Vi kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att GP ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. Om du själv lämnar ev känslig information, till exempel inför ett seminarium eller en konferens att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGAR AV PERSONUPPGIFTER
När du via vår hemsida, per telefon eller brev anmäler dig till utbildningar och seminarier, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller ingår ett samarbete med oss avseende vårt utbildningsutbud, coachning och konsulttjänster, så blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt kundregister och används för administration av beställda tjänster och produkter, och utgör en förutsättning för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag med bästa möjliga service och kvalitet.
Uppgifterna används även som underlag för att kunna genomföra kvalificering inför deltagande i fördjupnings- och diplomutbildningar. Uppgifterna kan också komma att användas av oss för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av GPs tjänsteutbud i förhållande till dig som kund.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för “benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Vid beställningar och anmälningar kan den information som sparas i kundregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför GP, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en kurs eller ett seminarium eller för att utföra beställningen. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss.

I samtliga ovan nämnda situationer är GP personuppgiftsansvarig och de leverantörer som GP använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa GPs instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av GPs instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter,

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

HUR LÄNGE FINNS UPPGIFTERNA KVAR?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, genomföra kvalificering för deltagande i utbildningar, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Om du deltagit i våra öppna kurser och /eller coachning sparar vi personuppgifterna i 10 år.

Om du prenumererar på vårt Nyhetsbrev, erbjudanden och annan digital kommunikation från oss sparar vi dina uppgifter tills du avsäger dig din prenumeration.

Vid övriga samarbeten med oss sparas uppgifterna i 3 år efter senaste leverans och fakturering av tjänst eller produkt, om inte annat särskilt överenskommits.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom GP kan du vända dig till oss på:

  • E-post: utbildning@gallofsta.se
  • Tel vxl: 08-581 795 02
  • Adress: Gällöfsta Perlan Ledarskap AB, Landsvägen 39, 172 63 Sundbyberg

DINA RÄTTIGHETER
Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på vår webbplats eller vid kontakt direkt med oss.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av GP. Begäran ska lämnas skriftligen, inte per e-mail då begäran ska vara underskriven, till adress under ”kontakt” ovan.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du skriftligen begära ändring enligt ovan.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för det fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning och även konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

BESÖKARIDENTIFIERING – COOKIES OCH LOGGAR
På vår webbplats används “cookies”. “Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av “cookies”. Den ena är “Sessions cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är “Permanent cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. Observera att om du spärrar cookies kan du komma att inte kunna använda webbplatsen fullt ut.

GP upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Vi samlar alltså in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående.

LÄNKAR
På GPs webbplats förekommer länkar till andra webbplatser, både inom GPs nätverk och utanför. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

SÄKERHET
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Vi har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Ansvarig utgivare
Jenny Sima, VD Gällöfsta Perlan Ledarskap