Generativ förändringsledning

Generativ förändringsledning

Att leda i förändring är för de flesta chefer och ledare en del av vardagen. För en del faller det sig naturligt medan det för många är en stor utmaning. Samhället idag präglas av snabba skiften, oförutsägbarhet, komplexitet och tvetydighet där i princip alla branscher genomgår omfattande transformationer. Hur ska då vi som chefer och ledare anpassa oss till den utvecklingen? Kan vi fortsätta att leda förändring i invanda mönster med oförändrat arbetssätt eller behöver vi förändra hur vi tänker och ser på förändring? 

De traditionella modellerna för förändringsledning utgår ofta från ett missnöje med nuläget eller ett problem. Det finns en tydlig vision av ett framtida läge och en väl-definierad stegvis process för att ta sig dit. Detta synsätt blir allt mindre relevant. För att lyckas med den förnyelse som krävs behöver vi utveckla ett agilt arbetssätt där vi testar nya beteenden och kontinuerligt utvärderar resultaten så att förändringen blir en framväxande process där vi stödjer människors inneboende förmåga till utveckling över tid. 

Generativ förändringsledning bygger på att hantera komplexitet genom små experiment och se vad som fungerar. Att identifiera de steg som behövs för att engagera de människor som behöver vara en del i förändringen i dialoger där de kommer med nya idéer som de är motiverade att agera på. De goda idéerna och innovationerna skalas sedan upp. Den generativa förändringsprocessen skapar en mer anpassningsbar, agil lärande organisation som stärker sin förmåga att hantera komplexitet och genomföra förändringar generellt sett.

Syfte och mål:

Att jobba med generativ förändringsledning ger dig som chef och ledare förmåga att på ett tryggt och säkert sätt leda förändringsarbete som bygger på generativ dialog, inkludering och kreativitet.