Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Vi arbetar med ledningsgruppsutveckling integrerat med att gruppen arbetar med sina verkliga frågor och utmaningar. På det sättet kopplar vi utvecklingsinsatsen direkt till företagets eller gruppens affärs- eller verksamhetsmål.

Vår utvecklingsmodell för ledningsgrupper bygger på gruppens styrkor och utvecklingspotential.​ Vi utgår bla från den forskningsbaserade teorin av Peter Hawkins modell där man arbetar utifrån Varför, Vad, Hur, Vem och Lärande. Teorin bygger på en metod om de 5 disciplinerna för att hitta sina gemensamma mål, våra roller och hur ledarskap ser ut i ledningsgrupper.

Målet är:
 • En tydlig uppgift och väl förankrande mål och roller
 • Rätt agenda och effektiva arbetsrutiner
 • Ett klimat som stödjer samarbete och resultat

Erfarenhet och forskning visar att ledningsgrupper som aktivt tar gemensamt ansvar, utvecklas snabbare än grupper som avvaktar och låter chefen driva processen. Vi lägger stark tonvikt vid att förankra insatsen är i gruppen. Detta ställer krav på alla i gruppen att vara ärliga och tydliga med sina förväntningar på varandra och sig själva.​

Utvecklingsinsatsen består av kartläggning, workshop på internat och ordinarie ledningsgruppsmöten som är förlängda för att ge utrymme för reflektion, feedback och lärande.

Som en röd tråd genom arbetet går ambitionen att stärka öppenheten och tilliten i gruppen. Ju mer komplex uppgift en grupp har desto viktigare är det att relationerna i gruppen fungerar och att man kan hantera påfrestningar.

TEMAN SOM KAN INGÅ I VÅRT ARBETE MED LEDNINGSGRUPPER​
 • Uppgift/Syfte – Vilken är er uppgift? Vilken funktion fyller ni i organisationen? Vad är syftet med gruppen?
 • Beslutsfattande – Hur fattar ni beslut? Är gruppen rådgivande till chefen som fattar besluten eller är gruppen en beslutsgrupp, eller en informationsgrupp? Vad gör det för skillnad?​
 • Tidshorisont – Hur balanserar ni kortsiktigt taktiska frågor med långsiktiga strategiska frågor?​
 • Agenda/Mötesformer – Hur använder ni tiden i möten? Hur ser agendan ut? Behandlas rätt frågor? Hur stämmer det med hur ni vill att agendan ska se ut, vilka arbetsformer har ni under era möten?​
 • Makt/Dubbla lojaliteten – Hur hantera dubbla roller, ledningsgruppen kontra den egna gruppen/avd.? Kamp om gemensamma resurser och ansvar för helheten. Dilemmat är många gånger ansvaret för sin egen del och samtidigt helhetsansvaret.​
 • Kommunikation och konflikthantering – hur kommunicerar ni och hur hanterar ni konflikter av olika typer t.ex. sakkonflikter, värderingskonflikter eller intressekonflikter. Vilka mönster i konflikt finns hos var och en i gruppen och hur påverkar ni varandra? Vilka olika personligheter finns i gruppen och hur drar ni nytta av det?​
 • Att leda förändring och strategiarbete – Hur leder ni förändring? Hur skapar ni delaktighet och förankring? Vad händer med oss människor i förändring?

Välkommen att kontakta oss när du vill veta mer och diskutera dina behov.

Hittar du inte svaret på din fråga?
Kontakta oss nedan

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.