Hållbart ledarskap och gränser.

Hållbart ledarskap och gränser.
juni 19, 2018 marika
“Villkoren för våra liv har förändrats och ett gränslöst arbete behöver hållbart ledarskap”. Det menar Lena Kardefelt i en artikel om ledarskap i en ny tid.

Gränslöst arbete behöver hållbart ledarskap

Digitaliseringen och globaliseringen har förändrat våra liv och livsvillkor i grunden. Gränserna mellan arbetsliv och privatliv har luckrats upp med nya möjligheter till flexibelt arbete i fråga om när och hur man kan utföra sitt arbete, men också utmaningar i att hantera gränser och förväntningar på ständig tillgänglighet. Inom forskningen i arbets- och organisationspsykologi används begreppet Gränslöst arbete. Kurt Lewins fältteoretiska forskning från 30-talet om hur individens samspel med olika sociala krafter skapar våra livssfärer får ny innebörd i vår digitala tid.

Christin Mellner vid psykologiska institutionen Stockholms universitet bedriver forskning på temat hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv.  Hon har bl.a. undersökt vilka olika strategier människor har för gränssättning mellan arbetsliv och privatliv, ledarskapets betydelse för hur normer för tillgänglighet skapas på en arbetsplats och hur träning i medveten närvaro bidrar till att utveckla ett autentiskt och hållbart ledarskap.

Strategier för att sätta gränser

Förmågan att kunna sätta gränser är en viktig kompetens för både medarbetare och ledare. En strategi för gränshantering kallas segmentering. Det innebär att man försöker hålla isär arbete och privatliv så mycket som möjligt, t ex genom att skilja på jobbmobil och privatmobil och att inte läsa mail efter arbetstid. En annan gränsstrategi kallas integrering och innebär att arbete och privatliv går in i varandra och flyter ihop. Denna strategi handlar både om en stark identifiering med arbetet men också om möjligheten till frihet att styra sin tid och kunna anpassa sin arbetstid efter familjens och privatlivets behov.

Att ha kontroll

För att kunna hantera egna och andras förväntningar på tillgänglighet behöver människor uppleva att de kan kontrollera dessa gränser. Brist på gränskontroll skapar stress, känslor av otillräcklighet, försämrad återhämtningsförmåga och dålig livsbalans. För en fungerande gränskontroll är faktorer i både arbetet och hos individen viktiga. Vi behöver socialt stöd av såväl chef som kollegor, men även att det finns tydliga mål i arbetet och att vi får återkoppling på det arbete vi gör. På individnivå är det viktigt att kunna arbeta självständigt, organisera sitt arbete och sin dag effektivt, att själv kunna avgöra när man är färdig med sina arbetsuppgifter, att kunna prioritera och att kunna säga nej och sätta gränser.  Det handlar om förmågan till självreglering och självledarskap.

Ledarskapet skapar normen

Som chef och ledare behöver man aktivt skapa en kultur som stödjer tydliga gränsöverenskommelser och villkor som gör det möjligt. Ledarskapet är betydelsefullt för normbildningen genom rollen som förebild och modell. Det handlar om hur man som ledare själv agerar och hur man bemöter andras behov av gränser mellan arbete och privatliv. Som ledaren behöver man först själv bli medveten om sina egna gränspreferenser och gränsstrategier för att förstå hur man kan öka både sin egen och sina medarbetares upplevelse av gränskontroll.

Mindfulness

I högaktuell forskning inom ett internationellt telekombolag har man sett att ledare genom aktiv träning av medveten närvaro, mindfulness, utvecklat förmågan att sätta gränser både inom själva chefsuppdraget och mellan arbete och privatliv. Förmågan att kunna stänga av arbetet mentalt har stärkts.  Träningen har också ökat deltagarnas självreglering och förmåga att hantera utmanande situationer lugnt och fokuserat istället för att blir reaktiv och känna t ex ilska eller panik. Andra effekter av träningen i mindfulness är minskad stress, ökad självmedkänsla, bättre livbalans, förbättrade relationer och ett mer autentiskt ledarskap.

Gällöfsta Perlan har under våren utvecklat ett nytt ledarprogram som tagit fasta på denna forskning och som syftar till att bidra till utvecklingen av hållbart ledarskap och hållbara människor i ett gränslöst arbetsliv. Läs mer om utbildning och kommentarer från ett par av deltagarna på pilotprogrammet här.

Lena Kardefelt, vd Gällöfsta Perlan Ledarskap

Referenser
Mellner C, Baltzer M. Borders and balance: A qualitative study of boundary management and work-life balance among dual-earner couples in Sweden. 2017:under arbete.

Mellner C. (2016). After-hours availability expectations, work-related smartphone use during leisure, and psychological detachment: The moderating role of boundary control. International Journal of Workplace Health Management, 9(2),146-164.

Mellner C. (2017). Long-term effects of a mindfulness intervention on organizational leaders’ psychological detachment, recovery and health. (inskickad)