Teamutveckling – så skapar du effektiva team 

Teamutveckling – så skapar du effektiva team 
maj 3, 2023 noego

Hur ska du som ledare göra för att skapa ett högpresterande team? För att gruppen ska fungera effektivt krävs kunskap om hur medlemmarna utvecklas över tid.  

 

Susan Wheelans Integrative Model of Group Development (IMGD) är en modell som beskriver hur arbetsgrupper kan utvecklas. Utgångspunkten är att samtliga gruppmedlemmar är ansvariga för skapandet av ett effektivt team.

 

Modellen består bland annat av fyra utvecklingsfaser. 

 

Stadie 1: Medlemmarna är osäkra, försiktiga och försöker förstå vad som gäller, hur man ska vara och vilka de andra är. Mål och uppgifter är otydliga och intresset för att bli accepterad av de andra i gruppen är större än att uttrycka en avvikande åsikt. Målet med den första fasen är att skapa ett klimat som känns öppet och tryggt. Det gör att medlemmarna vågar ta större risker och uttrycka avvikande åsikter.  

 

Stadie 2: Konflikträdslan och den initiala artigheten har lagt sig. Behovet av att kunna uttrycka sina åsikter om mål, rollfördelning och ledarskap blir starkare. Målet för denna nivå är att gruppen ska få en tydligare och gemensam bild av mål, beslutsprocesser, roller, fördelning av arbetsuppgifter och samarbetsformer.  

 

Stadie 3: Nu förflyttas fokus till arbetsuppgifterna. Målet är att stärka relationerna, se över mål och arbetsuppgifter. Medlemmarna börjar fatta gemensamma beslut om uppgifter, metoder och roller utifrån verksamhetens mål och behov. Ledarbehovet är inte lika starkt som tidigare och ledarskapet kan fördelas i gruppen utifrån situation.  

 

Stadie 4: Gruppens medlemmar tar vara på varandras kunskaper och resurser, vilket leder till ökad effektivitet. Medlemmarna upplever arbetet som lustfyllt och har stort förtroende för varandra. Kommunikationen är öppen och tillitsfull. När konflikter uppstår hanteras de direkt. Alla tar ansvar för uppdraget och lägger tid på att planera och följa upp sitt arbete. Susan Wheelan kallar grupper som nått det fjärde stadiet för ‘’högpresterande team’’.