Hur skapar man öppenhet och tillit som ledare?

Hur skapar man öppenhet och tillit som ledare?
oktober 5, 2022 noego

Öppenhet och tillit bygger produktiva, harmoniska och välfungerande team. Den stora frågan är hur ledare och gruppmedlemmar kan skapa ett sådant klimat. Här kan du läsa mer om vikten av öppenhet och tillit i ditt ledarskap.

Tillit i en grupp är en förutsättning för att individerna ska våga vara öppna med varandra. Samtidigt är det just öppenhet mellan människor som skapar trygghet. De två begreppen står alltså i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra.

En viktig skillnad mellan begreppen är att du kan styra över din öppenhet medan tillit är en konsekvens av människors agerande mot varandra. Som medlem i en grupp kan du starta en positiv spiral med ökad öppenhet, som i sin tur leder till ökad tillit. Det leder sedan till mer öppenhet och så fortsätter det. Genom öppenhet kan du alltså bidra till gruppens utveckling och samarbetsklimat.

Då kommer vi till frågan: Hur mycket öppenhet och tillit bör det då finnas i en grupp?

Det finns många svar på den frågan. Ett svar som är relevant för de flesta grupper är att graden av öppenhet och tillit, eller relationsdjupet i gruppen, har ett samband med gruppens uppgift eller funktion. Ju svårare och mer komplex gruppens uppgift är och ju mer samhandling som krävs av gruppen för att den skall fylla sin funktion – desto mer djup i relationerna mellan individerna i gruppen krävs det.

Relationsbyggande i en grupp är inte en linjär process där ett djup som en gång uppnåtts alltid kommer att finnas. Grupper åker upp och ner i ”spiralen” hela tiden av många olika anledningar, men har man en gång haft en viss nivå av öppenhet i gruppen så brukar det vara lättare att ta sig dit igen. Kompetenta grupper har medlemmar som förstått att anpassa kommunikationen och öppenheten i gruppen till deras uppgift och rådande situation.

Genom att utveckla dig själv och ditt ledarskap, hitta dina verktyg för att bli en trygg och respekterad ledare kan du lyckas skapa öppenhet och tillit i gruppen. Det är så du skapar rätt förutsättningar för att skapa ett högpresterande team.